గ్రబ్ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు error వచ్చిందా?

గ్రబ్ సెటప్ చేస్తుండగా, find /boot/grub/stage1 అన్న కమాండ్ ఇచ్చినపుడు error వచ్చిందా?

ఐతే క్రింద తెలిపిన విదంగా చేయండి.

grub-install –root-directory=/boot /dev/hda
update-grub

పై కమాండ్లో hda సాధారణంగా వాడేది. అది పని చేయక పోతే hdb లేదా sda ఇచ్చి చూడండి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: